ALGEMENE VOORWAARDEN

R&F Vending

Algemene Voorwaarden – R&F Vending

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • R&F Vending: het bedrijf R&F Vending, gevestigd aan Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Nederland.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met R&F Vending.
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen R&F Vending en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen R&F Vending en de Klant.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbod en Bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen en prijzen op de website rfvending.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen. R&F Vending is niet gebonden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn.

3.2 Een bestelling kan worden geplaatst via de website of door direct contact op te nemen met R&F Vending. R&F Vending behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat R&F Vending een bestelling schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

4. Levering en Eigendom

4.1 R&F Vending streeft ernaar om de opgegeven leveringstermijnen na te komen. Deze termijnen zijn echter indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de Klant na volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

5. Garantie

5.1 R&F Vending biedt garantie op de geleverde vending machines conform de fabrieksgarantievoorwaarden. Deze garantie dekt enkel fabricagefouten en geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik of ongeautoriseerde aanpassingen.

5.2 Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan R&F Vending. R&F Vending zal naar eigen inzicht beslissen over reparatie, vervanging of restitutie.

6. Privacy

6.1 R&F Vending verwerkt persoonsgegevens van de Klant conform de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van R&F Vending is te vinden op de website rfvending.nl/privacy.

7. Aansprakelijkheid

7.1 R&F Vending is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten of de website.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten en transacties tussen R&F Vending en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin R&F Vending is gevestigd.

9. Contactgegevens

R&F Vending Trasmolenlaan 12 3447 GZ Woerden Nederland Telefoon: +31636245623 E-mail: info@rfvending.nl Website: rfvending.nl